Rustykalne formy cyberfolkloru

Rustykalne formy cyberfolkloru

Rustykalne formy cyberfolkloru

Wiele cyfrowych treści ma niepowtarzalną wartość kulturową. Taką wartość posiadają także cyfrowe reprezentacje folkloru ludowego, które zaobserwować można na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej.

Opublikowano: Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23. https://doi.org/10.3390/bdcc7010023

Badania przeprowadzone w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego pokazały, że na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej motywy folklorystyczne w postaci prefabrykowanych elementów graficznych występują stosunkowo rzadko. Rustykalne elementy cyberfolkloru odnotowano jedynie na 17 witrynach archaicznych (ok. 4%) oraz 52 witrynach ccTLD (ok. 12%). Przyjmowały one najczęściej postać wzorów kaszubskich (ryc. 1).

cyberfolklorRycina 1. Rustykalne elementy cyfrowego folkloru – wzornictwo kaszubskie. Źródło: opracowanie własne na podstawie Internet Archive.

Badania skłaniają do wniosku, że cyfrowe dziedzictwo kulturowe powinno mieć szansę zaistnieć w strategiach rozwoju regionalnego, podobnie jak „klasyczne formy dziedzictwa kulturowego”, utożsamiane najczęściej z obiektami sakralnymi, kulinariami, rzemiosłem oraz tradycjami i zwyczajami ludowymi.

One comment

  1. Pingback: Włączenie dziedzictwa kulturowego do strategii rozwoju – RuralStrateg

Dodaj komentarz

Skip to content