RuralStrateg

Opis projektu

Opis projektu

Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność ta będzie polegać na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego.

Opis, zastosowanie i wdrożenie dziedzictwa kulinarnego, jako części dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie możliwości jego wykorzystania w innowacyjnym procesie rozwoju regionów, stanowi wkład naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

cookie

Współpraca z otoczeniem gospodarczym umożliwi efektywne wykorzystanie tych prac, które zostaną włączone do strategicznego planu rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. Zakłada się upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez udostępnienie, w formie open access. Dostęp do Interaktywnej Platformy Dziedzictwa Kulturowego – Moduł Małopolska, która będzie efektem działań podjętych przez pracowników UR, zapewni szerokie upowszechnianie wiedzy oraz będzie promowała dobre praktyki w zakresie innowacji mających zastosowanie w rozwoju regionalnym obszarów wiejskich. Upowszechnianie osiągnięć badawczych w zakresie wykorzystania potencjału przyrodniczego oraz wpływu kultywowania lokalnej tradycji kulinarnej wzmocni poczucie tożsamości oraz wpłynie na wzrost gospodarczy, co przełoży się na nowy trend rozwoju województwa małopolskiego. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy instytucją naukową (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) a lokalną sferą społeczno-gospodarczą (organizacje publiczne i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty biznesowe). Platforma, w ramach implementacji i multiplikacji efektów projektu, będzie mogła być rozbudowywana o kolejne moduły (województwa).

Skip to content