Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Badania realizowane w ramach projektu pn. „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” pozwolą zdefiniować główne obszary zagrożeń dziedzictwa kulturowego przyrodniczego i kulinarnego i potwierdzić potrzebę gromadzenia materiałów źródłowych w jednym miejscu, np. w formie platformy internetowej.

Planując takie działania należy wziąć pod uwagę fakt, że często mieszkańcy nie są zainteresowani działaniami ukierunkowanymi wyłącznie na ochronę dziedzictwa kulturowego.

Trudno mówić o innowacyjnej gospodarce bez wskazania znaczenia, jakie ma w jej tworzeniu dziedzictwo kulturowe.

Zainteresowanie to wzrasta, gdy w perspektywie pojawiają się efekty gospodarcze lub finansowe. Aby móc skutecznie chronić dziedzictwo kulturowe niezbędne jest podejście synergiczne, łączące innowacyjne działania ochronne z rozwojowymi. Takie podejście ma charakter między-segmentowy (angażuje różne podmioty społeczne) i multidyscyplinarny (wykorzystuje liczne dziedziny nauki i praktyki). Wypromowane produkty regionalne mogą przyczynić się bowiem do aktywizacji gospodarczej wybranych grup producenckich.

Produkty regionalne mogą przyczynić się do aktywizacji gospodarczej wybranych grup producenckich.

Jednym z celów projektu jest utworzenie Interaktywnej Platformy Dziedzictwa Kulturowego – Moduł Małopolska. Jest to wymierny efekt projektu, który będzie stanowić punkt odniesienia dla dalszych prac projektowych i badawczych. Platforma ma być źródłem udostępniania danych, ale także miejscem ich pozyskiwania.

Dodaj komentarz

Skip to content